ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Приемът в магистърската програма „Софтуерни технологии в строителството“ е по документи – с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или магистърска степен от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Също така магистърската програма е отворена за кандидати от област на висше образование 5. Технически науки с образователна степен „Магистър“ или „Бакалавър“.

В случай на придобита образователна-квалификационна степен от друго професионално направление от област на висше образование 5. Технически науки (извън направление 5.7.), кандидатът ще бъде насочен към изучаване на допълнителни курсове за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството.

Критериите за прием са свързани със средния успех от следването и дипломата.

Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Контакти | Абониране за новини