ИНФОРМАЦИЯ

Магистърската програма „Софтуерни технологии в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на инженерния труд” и „Организация и икономика на строителството” към Строителния факултет при УАСГ. Взеха участие също и преподаватели от катедра „Софтуерни технологии“ към Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Софтуерни технологии в строителството” в образователно-квалификационна степен „Магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и софтуерни разработчици на информационни системи с фокус върху инвестиционния процес в строителството. С развитието на информационните технологии се очаква все повече специалисти да имат компетенция, както върху бизнес процесите, управлявани от различни информационни системи в строителството, така и върху внедряването, администрирането и разработването на модули върху тези системи. Съвременните специалисти от всички технически дейности (включително и в строителството) трябва да имат изключително висока квалификация като потребители, но също така и като специалисти, разбиращи процесите, които стоят зад системите. Една от най-актуалните задачи в подобни системи е добавяне на функционалности към вече съществуващите системи, както и интеграция между различни информационни системи.

За целта магистърът по „Софтуерни технологии в строителството” трябва да придобие знания и умения в широки технически граници, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” от област на висше образование 5. Технически науки. Така надграждането и разширяването на познанията ще даде възможност в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и да овладеят актуалните въпроси в областта на информационните технологии в строителството чрез запознаване с:

• специфични аспекти от инвестиционния процес в строителството;
• основните видове информационни системи в строителството;
• умения за разработка на софтуерни приложения; • информация за архитектурата на информационните системи;
• мениджмънт и управление на проекти;
• компютърна графика;
• бази данни;
• разработка на специфични приложения в проектантската практика;
• географски информационни системи;
• клауд компютинг;
• осигуряване качеството на информационните системи.

С цел придобиване на богати и задълбочени знания и практически умения в съвременните информационни системи с насоченост към строителството, е предвидено изучаването и на строително-информационно моделиране и използването на различни софтуерни приложения в тази област. Магистрите по „Софтуерни технологии в строителството” ще придобият знания върху факторите, които влияят най-значимо върху оптимизиране на процесите в строителството с цел максимално редуциране на разходите в инвестиционния процес. Тези умения ще помогнат на специалистите, завършили магистърската програма да осъществяват успешен бизнес анализ на изискванията в процеса на проучване и проектиране на информационни системи в строителството. Програмата дава на специалистите умения за разработка на десктоп и уеб приложения с последните актуални технологии, използвани за разработка на подобен вид приложения.

Магистърът експерт по софтуерни технологии в строителството трябва да притежава следните най-общи умения:

• да придобие способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
• да има фундаментални познания върху концепцията за развитие на информационни системи, които могат да оптимизират дейностите в инвестиционния процес в строителството;
• да участва в разработката на съвременни софтуерни проекти като консултант, софтуерен инженер или специалист по контрол на качеството;
• да има компетенция в областта на облачните технологии, които се явяват тенденция в развитието на информационните системи;
• да владее познания в областта на базите данни, които са в основата на всяка информационна система;
• да владее необходимите познания в областта на съвременните методологии за управление на проекти;
• да систематизира, анализира и използва възможностите за реализиране на софтуерни проекти в областта на инвестиционния процес в строителството.

Завършилите успешно магистри получават диплома за завършена магистърска степен със специализация „Софтуерни технологии в строителството”.

Курсът е с продължителност две учебни години и започва от месец октомври.

Първата година включва обучение в рамките на два учебни семестъра при следния график за всеки семестър:

• учебни занятия - 15 седмици
• подготовка за изпити - 1 седмица
• изпитна сесия - 4 седмици
• ваканция - 1 седмица

През втората година студентите имат един учебен семестър при горния график и разработка на дипломна теза/проект в рамките на 11 седмици. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Обучението е редовно. Занятията се провеждат в удобно време под формата на:
• лекции,
• упражнения/семинари,
• индивидуални и групови консултации,
• самостоятелна работа.

Аудиторните занятия са около 30 часа на седмица. За самостоятелна работа на студентите се предвиждат още 30 часа на седмица. По време на груповите занятия се правят демонстрации на програми, учебни филми, компютърни анимации и други. Повечето от курсовете са задължителни. Около 15% от курсовете са избираеми. Всеки курс носи определен брой кредитни точки.

Таксата за обучение се определя от Академичния съвет и е посочена на стр. 43 в Справочника за кандидат-студенти на УАСГ за 2017 г.

Учебен план на магистърската програма за учебната 2016/2017 г.

Начало | Информация | Кандидатстване | Записване | Контакти | Абониране за новини